Selecteer een pagina

Waarom een Gedragscode?

Zelfs binnen de kerk kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag zoals: machtsmisbruik, manipulatie van mensen, van fraude en bedrog, onzorgvuldige omgang met geld en middelen en van seksueel misbruik. Wij willen onze ogen daarvoor niet sluiten en al het mogelijke doen om dit binnen de gemeente te voorkomen.

De Here Jezus als voorbeeld-leider

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat leiders een grote verantwoordelijkheid dragen. Al in Deuteronomium 17:14-20 worden de toekomstige koningen van Israël strikte regels voorgehouden over het omgaan met macht, seksualiteit en geld. In Ezechiël 34 wordt indringend door de profeet gesproken over herders die zichzelf in plaats van de schapen weiden. Ook in het Nieuwe Testament staan enkele duidelijke vermaningen aan het adres van hen die leiding geven, onder andere in 1 Timotheüs 3:1-7; Titus 1:5-9 en 1 Petrus 5:1-3. Duidelijk is dat leidinggeven gekwalificeerd wordt door het voorbeeld van onze Here Jezus Zelf, namelijk ‘in de gestalte van een dienstknecht’ (Filippenzen 2:7).

Samenwerking Stichting Gedragscode Leidinggevenden

Wij werken, als Evangelische Gemeente Nunspeet werken samen met Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). SGL heeft een gedragscode opgesteld die de oudsten van deze gemeente onderschrijven en aanvaarden als norm waarop onder andere zij als leidinggevenden aanspreekbaar willen zijn. Alle leidinggevenden binnen de EGN zijn dan ook gebonden zich te houden aan deze gedragscode. De samenwerking met de SGL als derde en neutrale partij borgt een onafhankelijke klachtafhandeling, mocht er sprake zijn van overtreding van de gedragscode.
Via deze link kunt u deze gehele gedragscode lezen.

Binnen de Evangelische Gemeente Nunspeet zien we de volgende taken/rollen als leidinggevend:

●      Oudsten en diakenen.

●      Aanbiddingsleiders.

●      Teamleiders van verschillende teams zoals in het jaarplan vermeldt.

●      Wijkleiders.

●      Pastoraal werkers.

●      Leiders in kinder- en jeugdwerk.

Wat te doen bij overtredingen van de gedragscode?

Wanneer een leidinggevende de gedragscode niet naleeft willen we er binnen de EGN naar streven dit ten eerste bespreekbaar te maken met de persoon in kwestie. Mocht deze overtreding in het 1 op 1 contact niet bespreek gemaakt kunnen worden of laat de leidinggevende zich niet aanspreken op zijn gedrag, dan kan de gedupeerde contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon, J. Elskamp (jennifer.cu.nunspeet@gmail.com). We streven er naar om het conflict intern op te lossen, zoals omschreven in Mattheüs 18:15-17.

Betreft het een overtreding die na interne pogingen niet op te lossen valt kan de gedupeerde een klacht indienen bij het meldpunt van SGL. Toetsing van de klacht vindt plaats volgens de SGL-klachtenregeling. Via deze link leest u informatie over de klachtenregeling. Het meldpunt van SGL is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 06–53464403.

De SGL wil haar werk doen in de gezindheid van Christus. Wanneer er onderling geen verzoening mogelijk is, is er de weg naar de SGL-klachtencommissie. Deze hanteert het principe dat op een pastoraal verantwoorde wijze recht gedaan moet worden aan beide partijen. Gezocht wordt naar een uitspraak en advies dat nieuwe perspectieven opent voor alle betrokkenen. De SGL is opgericht als alternatief voor de ‘wereldse’ rechter.

Wanneer een klager verwikkeld is (geweest) in een strafrechtelijke of civielrechtelijke  procedure, wordt de klacht daarom niet in behandeling genomen. Wanneer een dergelijke procedure wordt aangespannen gedurende de klachtbehandeling, wordt de behandeling gestaakt. Klagers behouden natuurlijk altijd het recht om naar de rechter te stappen. Wij hopen van harte dat dit in onze gemeente niet nodig zal zijn.