Selecteer een pagina

 Jaarverslag & Beleidsplan

Versie 2019

Opgesteld door de Oudsten:

Jeroen Hakkesteeg

Henriët Rekers

Tim van Kampen

m.m.v. teamleiders en coördinatoren

Inhoud

 1. Voorwoord
 2. Algemene gegevens
 3. Missie, Visie, Identiteit en Waarden
 4. Naam en zetel, grondslag en doelstelling van de EGN
 5. Leiding van de gemeente (Bestuur)
 6. Beloningsbeleid, bevoegdheden en aflegging van verantwoording van de oudstenraad
 7. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019
 8. Financiële verantwoording 2019 en begroting 2020

Bijlage 1 Teams en groepen die actief zijn in de gemeente

 1. Voorwoord

In het afgelopen jaar is de leiding van de gemeente weer uitgebreid met diakenen die ieder hun taakgebied hebben. Hierdoor is er nog meer draagvlak gekomen en verdeling van de verschillende taken. Teamleiders/coördinatoren zijn er voor de verschillende deelgebieden om samen met hun teamleden hun passie en visie vorm kunnen geven. Samen met de teams geven we zo vorm aan waar we als de gemeente heengaan.

In januari en augustus zijn een aantal dagen apart gezet om met de gemeente God te zoeken om Hem te vragen wat er komende tijd op de agenda moet. Hieruit kwam voor 2019-2020 het thema ‘samen gaan we voor goud’. Enerzijds hebben we goud in handen door de verschillende mensen met ieders eigen talenten en gaven. Anderzijds staat goud ook voor heiliging en reiniging.

 1. Algemene gegevens
 • Naam: Evangelische Gemeente Nunspeet
 • RSIN/Fiscaalnummer: ANBI 8188.37172
 • Website: https://egnunspeet.net/
 • Bezoekadres: NH Hotel Sparrenhorst, Eperweg 46 Nunspeet (op zondag om 10.00 uur)
 • Contact secretariaat@egnunspeet.net
 • Postadres: F.A. Molijnlaan 163, 8070 AB Nunspeet
 • IBAN NL59 RABO 0310 4706 76
 1. Missie, Visie, Identiteit en Waarden

Naar aanleiding van een visietraject zijn de missie, visie en waarden van de Evangelische Gemeente in 2015 beschreven als volgt:

Onze missie

Verandering, herstel en groei van mensen in relatie tot God.

Onze visie

Het beïnvloeden van onze omgeving met Gods plan van herstel, vanuit de plaatsen waar wij in de samenleving zijn gesteld.

Onze identiteit

Wij zijn een veelkleurige gastvrije gemeente, gericht om iedereen de ruimte te geven zijn of haar identiteit in Christus te ontdekken en ontwikkelen.

Onze waarden

Wij zoeken het Vaderhart van God.

Wij geloven dat de bijbel het Woord van God is.

Wij laten ons inspireren door de Heilige Geest van God.

Wij waarderen onze onderlinge verscheidenheid.

Wij werken aan onderlinge verbinding.

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van elkaars identiteit.

 1. Naam en zetel, grondslag, doelstelling en middelen van de EGN

ARTIKEL  1

Naam en zetel

 • Het Kerkgenootschap draagt de naam

Evangelische Gemeente Nunspeet

hierna te noemen “de gemeente”.

 • De gemeente is gevestigd te Nunspeet.
 • De gemeente is opgericht voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL  2

Grondslag

 • De gemeente stelt zich op de grondslag van Gods Woord, de Bijbel.

ARTIKEL  3

Doel                De gemeente heeft tot doel:

 • mensen te brengen tot het geloof in en toewijding aan Jezus Christus
 • een geloofsgemeenschap te vormen om God te eren en elkaar te dienen en op te bouwen
 • invloed te hebben in de samenleving door Gods liefde, genade en kracht.

ARTIKEL  4

Middelen     De gemeente bereikt haar doel door:

 • het houden van samenkomsten
 • het geven van bijbelonderwijs
 • het houden van gebedssamenkomsten
 • het laten functioneren van kleine groepen die gericht zijn op geloofsopbouw, onderling contact en zorg voor elkaar
 • het doen van evangelisatieactiviteiten
 • het uitzenden en ondersteunen van zendingswerkers
 • het verlenen van pastorale zorg en diaconale hulp
 • het onderhouden van contacten met andere christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties

ARTIKEL 6         

Geldmiddelen

 • De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
  • Vrijwillige bijdragen der leden
  • Opbrengsten van collecten
  • Erfstellingen of legaten
  • Giften en overige baten
 • Aan het begin van een boekjaar, doch uiterlijk voor 31 maart, wordt tijdens een gemeentevergadering verantwoording afgelegd van de inkomsten en de uitgaven gedurende het afgelopen jaar. Tevens wordt een begroting van het lopende boekjaar voorgelegd. Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.
 • Als verantwoording van de oudstenraad tegenover de gemeente zal jaarlijks een kascontrole gehouden worden. Hiertoe zal een kascontrolecommissie worden aangewezen, bestaande uit twee leden. Deze worden benoemd uit en door de ledenvergadering. Na goedvinden zal de penningmeester worden gedechargeerd.
 1. Leiding van de gemeente (Bestuur)

De gemeente wordt geleid door oudsten, bijgestaan door diakenen, ieder met een eigen deelverantwoording1. Oudsten zijn aangesteld voor het opzicht van de plaatselijke gemeente. We benadrukken dat het begrip ‘leiderschap’ in een christelijke gemeente breder is. God roept mensen op diverse gebieden, om leiding te geven aan een bepaald werk of een bepaalde groep mensen2.

Het werkgebied van de oudsten omvat in het algemeen:
Leiden van de gemeente (de oudste als leider)
Herderschap (de oudste als herder)
Onderwijs (de oudste als leraar)

Het werkgebied van de diakenen omvat in het algemeen:

– Ondersteunende taken
– Secretariaat/administratie
– Organisatie
– Diaconale projecten
– Pastorale zaken

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de volgende oudsten en diakenen:

Oudsten  (oudsten@egnunspeet.net)

ARTIKEL  7

Het bestuur

 • De oudstenraad is belast met het bestuur van de gemeente.
 • De oudstenraad bestaat uit ten minste drie personen.
 • De oudstenraad wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door diakenen.
  Samen vormen zij de Raad van de gemeente.
 • De Raad blijft wettig samengesteld, ook indien er vacatures zijn.
 • De oudstenraad kiest uit zijn midden een voorzitter. Verder kiest de oudstenraad een secretaris en een penningmeester. De secretaris kan uit oudsten of diakenen worden gekozen. De penningmeester dient tenminste een lid van de gemeente te zijn
 1. Beloningsbeleid, bevoegdheden en aflegging van verantwoording van de oudstenraad

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk. Ook ontvangen zij geen vaste onkostenvergoeding. Zij kunnen wel onkosten declareren die direct te maken hebben met de uitoefening van hun functie.

ARTIKEL  8

Bevoegdheden Oudstenraad

 • De Oudstenraad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte en is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, die de oudstenraad in het belang van de gemeente acht.
 • Voor het verrichten van de volgende rechtshandelingen behoeft de oudstenraad de voorafgaande toestemming van de ledenvergadering:
  • verkoop, koop en hypothecaire bezwaring van onroerende zaken
  • het aangaan van leningen en het uitlenen van gelden van de gemeente, met uitzondering van het jaarlijks begrote bedrag voor diaconale ondersteuning.
  • het doen van uitgaven die groter zijn dan 10% van het gemeentebudget
  • het samensmelten met andere kerkgemeenschappen.
 • De uitvoering van de besluiten van de oudstenraad berust bij de voorzitter, tenzij die uitvoering bij een besluit van de oudstenraad nadrukkelijk aan een ander is opgedragen.
 • De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen ten laste van de gemeente, mits een betaling het bedrag van Eur. 2.500,- niet te boven gaat. Bij betalingen van Eur. 2.500,- of hoger is de medeondertekening van de voorzitter vereist. De penningmeester is verder bevoegd tot het tekenen van bewijzen van ontvangst van gelden, welke aan de gemeente uit welken hoofde ook worden afgedragen, mits daardoor de gemeente geen rechten prijsgeeft.

Aflegging van verantwoording financiën door penningmeester aan het bestuur

Periodiek worden de tussenstand van de inkomsten en uitgaven gerapporteerd in het bestuur (streven ieder kwartaal). Per januari maakt de penningmeester deel uit van de maandelijkse vergaderingen, waardoor er per maand een update is van de financiën.

Aflegging van verantwoording van oudstenraad aan de gemeente

Ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als de Raad dit wenselijk acht, doch tenminste twee maal per jaar. Hierin kunnen leden de oudstenraad bevragen.

Aflegging van verantwoording van de oudstenraad aan anderen

Op dit moment is er nog geen raad van advies of raad van toezicht. Een aantal mensen zijn hiervoor benaderd, maar dit behoeft nog verdere uitwerking.

 1. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019
 • Wekelijks is er op zondag een samenkomst gehouden, waarin onderwijs, aanbidding en kinderwerk een plek hebben.
 • Het geven van bijbelonderwijs is ad hoc opgepakt o.a. in de gebedsweek.
 • Wekelijks zijn er gebedssamenkomsten gehouden.
 • Er waren meerdere kleine groepen actief die gericht zijn op geloofsopbouw, onderling contact en zorg voor elkaar
 • Verschillende malen is er deelgenomen aan een evangelisatieactiviteit, waaronder Outreach Veluwe.
 • Een zestal zendingsprojecten zijn structureel ondersteund, incidenteel is een bijdrage geleverd aan nog enkele meer.
 • b.v. behoefte en aanbod is er pastorale zorg en diaconale hulp verleend
 • Met andere christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties is contact onderhouden
 1. Financiële verantwoording 2019 en begroting 2020
 • In 2019 bedragen de baten honderdduizend euro en de lasten negenennegentigduizend euro. Daarmee is er een overschot geweest van zevenhonderd euro. Dit overschot is toegevoegd aan de algemene reservering en reservering voor toekomstige huisvesting.
 • De begroting 2020 is opgesteld alvorens de impact van het coronavirus bekend was. Voor de financiën in 2020 wordt hierdoor een overschot verwacht in verband met dalende lasten.
Baten (bedragen x 1.000) Realisatie 2018 Begroot 2019 Realisatie 2019 Begroot 2020
Giften  € 44,8  € 44,6  € 42,6  € 58,0
Projecten  € 58,0  € 59,4  € 57,5  € 60,0
Totaal  € 102,8  € 104,0  € 100,1  € 118,0
         
Lasten (bedragen x 1.000) Realisatie 2018 Begroot 2019 Realisatie 2019 Begroot 2020
Huisvestingslasten  € 18,8  € 20,0  € 20,2  € 31,2
Lasten kerkdiensten  € 3,1  € 6,2  € 5,8  € 5,8
Lasten activiteiten  € 0,8  € 1,5  € 1,2  € 1,5
Algemene Lasten  € 2,5  € 5,6  € 2,6  € 5,4
Ondersteuning zendelingen  € 13,9  € 12,3  € 12,1  € 14,1
Zendingsprojecten  € 58,0  € 58,4  € 57,5  € 60,0
Totaal  € 97,1  € 104,0  € 99,4  € 118,0
Saldo van de baten en lasten  € 5,7  € –  € 0,7  € –

 

Bijlage 1 Teams en groepen die actief zijn in de gemeente

 • Commissie van Beheer

De commissie van beheer draagt zorg voor de financiën

 • Commissie huisvesting

De commissie huisvesting zet zich in, om voor de gemeente een goede plek te hebben waar de gemeente kan samenkomen.

 • Diaconie

Op individuele basis is het incidenteel mogelijk om financiële ondersteuning vanuit de gemeente te krijgen. De aanvraag gaat via de oudsten en in overleg met de penningmeester.

 • Gebed

Wij geloven dat gebed essentieel is in het functioneren als een sterke gemeente daarom zijn er een aantal gebedsmomenten in de gemeente.

 • De gebedsweek (Januari) of een aantal dagen van bidden en vasten op een ander tijdstip in het jaar
 • Voor de dienst (iedere zondag om 9.30 uur)
 • Na de dienst is er mogelijkheid voor individueel gebed op verzoek
 • De gebedsapp: er is een WhatsApp groep waarin gebedsverzoeken kunnen worden gedeeld. Op deze manier kan er laagdrempelig gebed worden gevraagd en biedt het mogelijkheden om onderling door gebed betrokken te zijn.
  • Geluidsteam

Het geluidsteam ondersteunt het muziekteam, om zo samen God groot te maken.

 • Huisbezoek

Huisbezoeken van oudsten of diakenen kunnen op verzoek plaatsvinden.

 • Tieners

Onze visie is dat tieners (12-20 jaar) zich zo thuis zullen voelen binnen de EGN dat ze hun geloof durven delen, vragen durven te stellen en dat we samen op zoek gaan naar God.
Ons doel is activiteiten te organiseren waarin tieners volop de ruimte hebben om relaties aan te gaan met andere tieners en waar ze God verder mogen leren kennen.

 • Jeugddiensten:

Het is onze visie dat we jongeren in en om Nunspeet bekend maken met het evangelie in een voor hen begrijpelijke taal. D.m.v. een laagdrempelige dienst willen we hen inspireren en onderwijzen over het leven met God. Daarnaast willen we de jongeren van onze eigen gemeente een platform bieden waarop zij op hun manier kerk-zijn kunnen beleven en mede vormgeven.

 • Kinderwerk

Het kinderwerk van de EGN heet Spetterzzz! We willen als gemeente dat de kinderen zich veilig, geliefd en gezien voelen zodat ze kunnen groeien in hun persoonlijk relatie met God.  We willen graag dat de kinderen sprankelen en spetteren! Dat ze ervaren dat het een feest is om God te kennen.

Iedere zondag is er kinderdienst voor 3 verschillende leeftijdsgroepen. Vanaf september 2018 maken we gebruik van de methode Bijbel Basics. Dit is een kinderdienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben.

Voor de crèche gaan we ervan uit dat de ouders die een kind naar de crèche brengen ook meedraaien in het rooster.

Kidzzflitzzz

Regelmatig hebben we in de dienst een speciaal moment voor de kinderen. Een lied, toneelstukje, poppenkast. Het thema van de Kidzzflitzzz sluit aan bij het thema van de aparte kinderdiensten.

 • Kringen / smallgroups

Alle leden zijn ingedeeld in een wijkkring. De wijkkring heeft een wijkvertegenwoordiger die zorgt dat er afspraken worden gemaakt om samen te komen. Alle leden worden gestimuleerd om deel te nemen aan hun wijkkring, hierin is er plek voor ontmoeting, bidden en studie. Elke kring kan dit op zijn eigen manier invullen.

Naast de wijkkringen kunnen leden op eigen initiatief deel uitmaken van een small-group.

 • Missions: zending & evangelisatie

Zending

Long term: Als gemeente hebben we ons verbonden met werkers in het veld. Samen met, vaak interkerkelijke thuisfront teams, ondersteunen we zendingswerkers. Maandelijks is er een moment in de dienst waarop er ruimte is om te delen over de ontwikkelingen en gebedspunten van de zendelingen.

Shortterm: EGN stimuleert jongeren om aan zendingsacties deel te nemen. Het is mogelijk om 10% van de kosten door de gemeente te laten dragen met een maximum van € 150,00.

Evangelisatie

We voelen ons geroepen om te vertellen over Jezus. Dit doen we door binnen relaties te delen over wat geloven voor ons betekent. Ook zijn we betrokken bij marktevangelisatie, samen kerst en Outreach Veluwe.

 • Muziek- en aanbidding

De gemeente meenemen in aanbidding en er een deelnemend onderdeel van laten zijn, om zo God groot te maken met de hele gemeente.

 • Onderwijs

Onderwijs algemeen

Er is op, nog, geen onderwijs team. Op dit moment ligt dit bij het oudstenteam.

Introductiekring

Regelmatig worden introductiekringen georganiseerd wanneer er voldoende nieuwe mensen zijn. In deze kringen die uit 3 of 4 avonden bestaan, staat een nadere kennismaking tussen gemeente en bezoekers centraal. Eveneens komen fundamenten van het geloof aan de orde.

Doopkring

Deze wordt gehouden als er mensen zijn die zich willen laten dopen. Meestal is één avond voldoende, soms is een extra avond wenselijk.

Pastoraat

De eerste plek voor een pastorale vraag is in de wijkkring. Hiervoor kan men bij de wijkvertegenwoordiger terecht. Blijkt de steun niet voldoende dan kan in afstemmen met de wijkvertegenwoordiger of een oudste gekeken worden naar de pastorale kaart.

Pastorale kaart: Er is een lijst van verschillende leden met specifieke deskundigheden opgesteld die voor pastorale vragen benaderd kunnen worden. Dit contact kan het beste in afstemming met de wijkvertegenwoordiger of oudsten tot stand worden gebracht. De pastorale kaart is onder de leden verspreid.

Bevrijdingsteam: Het bevrijdingsteam heeft als visie: Mensen helpen om vrij te komen van demonische machten, verdriet, pijn en andere dingen die in de weg zitten om vrij te zijn. In een aantal sessies wordt er een stappenplan doorlopen.

Hulp app: in de gemeente hebben we een hulp app waarop je, veelal via de contactpersoon, verzoeken kunt plaatsen.

Projecten, evenementen

Er zijn diverse projecten en evenementen waarin mensen uit de EGN participeren, zoals onder andere 24/7 gebedsweek en Outreach Veluwe.

Secretariaat

Het secretariaat binnen de gemeente richt zich onder andere op de postbehandeling, administratie, mededelingen en bijhouden ledenlijst.